3 MODERN SIMPLIFIED YANG-STYLE TAIJIQUAN-FORMS

To view the Chinese characters, support for simplified Chinese must be installed (charset=utf-8)

Yang-style 8-form (10-form)

preparation (gjer klar) 预备 yù bèi

begin form (opne form) 起式 qǐ shì

1. repulse monkey (driv apen tilbake) 倒撵猴 dào niǎn hóu

2. brush knee twist step (børst av kne) 搂膝拗步 lōu xī ǎo bù

3. part the wild horse's mane (skil mánet på villhesten) 野马分鬃 yĕ mǎ fēn zōng

4. cloud hands (skyhender) 云手 yún shǒu

5. golden rooster stands on one leg (gullhane står på eitt bein) 金鸡独立 jīn jī dú lì

6. kick with heel (spark med hel) 蹬脚 dēng jiǎo

7. grasp the sparrow's tail (grip spurven i halen) 揽雀尾 lán què wéi

8. cross hands (kryss hender) 十字手 shí zì shǒu

end form (avslutt form) 收势 shōu shì

restore form (gjenopprett form) 还原 huán yuán

Yang-style 16-form

preparation (gjer klar) 预备 yù bèi

1. begin form (opne form) 起式 qǐ shì

2. part the wild horse's mane (skil mánet på villhesten) 野马分鬃 yĕ mǎ fēn zōng

3. white crane spreads its wings (kvit trane turker vengene) 白鹤晾翅 bái hè liàng chì

4. brush knee twist step (børst av kne) 搂膝拗步 lōu xī ǎo bù

5. forward, deflect, parry and punch (fram, avleid, parér og slå) 进步搬兰捶 jìn bù bān lán chuí

6. false closing (tilsynelatande lukking) 如封似闭 rú fēng sì bì

7. single whip (enkel pisk) 单鞭 dān biān

8. play guitar (spel gitar) 手挥琵琶 shǒu huī pí pá

9. repulse monkey (driv apen tilbake) 倒撵猴 dào niǎn hóu

10. jade lady at the shuttle (jadedame ved veven) 玉女穿梭 yù un chuān suō

11. needle at the bottom of the sea (nål på botnen av havet) 海底针 hǎi dǐ zhēn

12. fan through the back (vifte gjennom ryggen) 扇通背 shàn tōng bèi

13. cloud hands (skyhender) 云手 yún shǒu

14. grasp the sparrow's tail (grip spurven i halen) 揽雀尾 lán què wéi

15. cross hands (kryss hender) 十字手 shí zì shǒu

16. end form (avslutt form) 收势 shōu shì

restore form (gjenopprett form) 还原 huán yuán

Yang-style 24-form

preparation (gjer klar) 预备 yù bèi

1. begin form (opne form) 起式 qǐ shì

2. part the wild horse's mane (skil mánet på villhesten) 野马分鬃 yĕ mǎ fēn zōng

3. white crane spreads its wings (kvit trane turker vengene) 白鹤晾翅 bái hè liàng chì

4. brush knee twist step (børst av kne) 搂膝拗步 lōu xī ǎo bù

5. play guitar (spel gitar) 手挥琵琶 shǒu huī pí pá

6. repulse monkey (driv apen tilbake) 倒撵猴 dào niǎn hóu

7. grasp the sparrow's tail, left (grip spurven i halen, venstre) 左揽雀尾 zuǒ lán què wéi

8. grasp the sparrow's tail, right (grip spurven i halen, høyre) 右揽雀尾 yòu lán què wéi

9. single whip (enkel pisk) 单鞭 dān biān

10. cloud hands (skyhender) 云手 yún shǒu

11. single whip (enkel pisk) 单鞭 dān biān

12. high pat horse (speida etter hesten) 高探马 gāo tàn mǎ

13. kick with right heel (spark med høgre hel) 右蹬脚 yòu dēng jiǎo

14. wind through the ears (vind gjennom øyrene) shuāng fēng guàn ĕr

15. turn, kick with left heel (vend, spark med venstre hel) 转身左蹬脚 zhuàn shēn zuǒ dēng jiǎo

16. lower body, stand on left leg (venstre ned, opp på venstre bein) 左下势独立 zuǒ xìa shì dú lì

17. lower body, stand on right leg (høgre ned, opp på høgre bein) 右下势独立 yòu xìa shì dú lì

18. jade lady at the shuttle (jadedame ved veven) 玉女穿梭 yù un chuān suō

19. needle at the bottom of the sea (nål på botnen av havet) 海底针 hǎi dǐ zhēn

20. fan through the back (vifte gjennom ryggen) 扇通背 shàn tōng bèi

21. turn, deflect, parry and punch (vend, avleid, parér og slå) 转身搬兰捶 zhuàn shēn bān lán chuí

22. false closing (tilsynelatande lukking) 如封似闭 rú fēng sì bì

23. cross hands (kryss hender) 十字手 shí zì shǒu

24. end form (avslutt form) 收势 shōu shì

restore form (gjenopprett form) 还原 huán yuán

Samla av Ivar Vatne for Voss Taijquan Lag

Lenker til nokre videosnuttar

Modern Yang-style 8-form at www.Wushu-olympics.com

Modern Yang-style 16-form at www.taiji.de

Modern Yang-style 24-form at www.taiji.de

More videoclips at www.taiji.de

 

Voss Taijiquan Lag si webside | ivar@ivarvatne.com